Algemene voorwaarden

OPENINGSTIJDEN BRADERIE :

VrijdagZaterdag Zondag
16.00 – 22.00

12.00 – 22.00
13.00 – 17.00
 • Door het insturen van ons inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 • Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde inschrijving ontvangt u de bevestiging van uw inschrijving met verzoek het verschuldigde bedrag over te maken op de bankrekening van Stichting Klundert op een Kluitje. Na ontvangst van de betaling ontvangt u de definitieve bevestiging van uw deelname.
 • Als u niet tijdig betaalt, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen.
 • Annuleren is alleen mogelijk als de annulering vier weken vóór aanvang van het evenement schriftelijk wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van € 5,00 administratiekosten. Bij annulering binnen 4 weken voor het evenement wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel reeds betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.
 • Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
 • Uw kraam dient tijdens openingstijden ingericht te zijn.
 • Deelnemer mag geen eigen geluidsinstallatie gebruiken.
 • Er mogen geen goederen buiten de gehuurde ruimte worden geplaatst.
 • Er mag niet geflyerd worden.
 • Deelnemer is verplicht de auto direct na het in- of uitladen van het parcours te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan enig dekzeil dan wel andere materialen met nietjes en/of spijkers aan de balk van uw kraam te bevestigen.
 • Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening is geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie door ondeugdelijk materiaal kan op u worden verhaald.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en/of goederen ten gevolge van het niet correct functioneren van de elektriciteitsvoorziening.
 • U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens het evenement.
 • Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig te zijn. De organisatie en eventueel de brandweer zullen hierop controleren.
 • Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes van bijvoorbeeld illegale producten of schades inclusief veroorzaakt door wind, regen etc. komen voor risico en rekening van de deelnemer. Ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
 • U dient alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.
 • Na afloop van het evenement dient u alle verpakkingsmaterialen en dozen zelf mee te nemen. Hierop zal worden gecontroleerd en wij zullen indien nodig achteraf een rekening sturen voor het afvoeren van uw afval.
 • Bij het niet nakomen van deze algemene voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van het evenemententerrein te verwijderen en van verdere deelname uit te sluiten.
 • In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zijn de besluiten van de organisatie bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.

  Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
  https://klundertopeenkluitje.nl